lunes, 9 de enero de 2012

Currículum Bimodal

Un cop havent llegit l’article ¿Què és el currículum bimodal? (versión 2.1), extret del blog www.peremarques.net, he arribat a la conclusió que en la societat actual, on la base d’aquesta són la informació i la comunicació, poder aplicar el currículum bimodal en l’educació és un gran pas per potenciar totes les capacitats intel·lectuals, i així poder formar a més persones i més preparades, evitant l’abandonament d’individus que anteriorment no es consideraven preparats intel·lectualment.
Així doncs, el currículum bimodal, és a dir, la combinació d’activitats memorístiques i pràctiques, pot contribuir a la reducció del fracàs escolar i incentivar a l’alumnat en la llargada del procés educatiu. Ja que amb aquest currículum es tenen en compte valors que abans s’ometient i no es reconeixien com habilitats intel·lectuals (com són: l’anàlisi, la síntesi, el raonament hipotètic-deductiu, etc).
Per tant, penso que aquest mètode es pot aplicar, i de fet ja s’està aplicant, al món educatiu; tant a estudis primaris, secundaris o universitaris. En cadascun d’ells, però, el mètode s’ha d’aplicar d’una manera personalitzada, valorant l’edat, el context i el nivell de l’alumnat.

Quines TIC sé i quines m'agradaria saber

En aquesta emergent societat de la informació i la comunicació, cada cop generalitzem més l'ús de les potents tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquest ús comporta canvis en tots els àmbits i nous coneixements per adquirir. Jo, tot i que he viscut en aquest període i, per tant, estic molt relacionada amb els nous coneixements que aquest canvi requereix per una bona adaptació, encara manco de certs sabers i aplicacions necessàries.

Conec i utilitzo correctament les eines tecnològiques per la recerca i  la selecció d'informació (ex: google). També sé utilitzar els instruments informàtics que faciliten el procés de la informació en qualsevol assignatura o elaboració de treballs: Word, Power Point, etc. Per altra banda sé utilitzar les TIC com a instrument cognitiu i per processar informacions, com fulls de càlcul, gestors de bases de dades, etc. (excel). O com a medi de comunicació i interacció social (com l' e-mail, el messenger, el google docs, el dropbox, crear blogs o el facebook).

Però tots aquests coneixements no els potencio al màxim, no utilitzo totes les seves aplicacions ni els seus avantatges, cosa que m'agradaria. També desconec altres aplicacions de les TIC que m'agradaria adquirir i fomentar-ne una base sòlida, com aplicacions per docents, per dinamitzar i personalitzar les classes, o pagines on trobar ajudes i reforços per poder formar-me millor i no deixar de fer-ho.